Điểm mới trong các quy định của dịch vụ Gia công đã có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2019

Điểm mới trong các quy định của dịch vụ Gia công đã có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2019

2019-12-07 13:42:02 505

Mục đích của dịch vụ gia công là để đáp ứng tạm thời nhu cầu lao động tăng đột ngột trong một khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện nghĩa vụ công dân; hoặc để thỏa mãn nhu cầu sử dụng nhân viên có tay nghề cao.

Nghị định số 29/2019 / ND-CP (Nghị định 29) quy định hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về cấp phép dịch vụ gia công, thanh toán tiền gửi và danh sách các công việc thuê ngoài cho phép, đã có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2019. Chính phủ Việt Nam đã ban hành quy định mới cho dịch vụ gia công như nội dung sau: 

Thứ nhất, đơn giản hóa các yêu cầu cho một giấy phép trong việc cung cấp dịch vụ gia công.

Vì dịch vụ gia công là một doanh nghiệp có điều kiện, doanh nghiệp phải đăng ký giấy phép. Theo Nghị định 29, một doanh nghiệp cấp giấy phép dịch vụ gia công phải đáp ứng 02 yêu cầu sau:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp xin cấp giấy phép cho dịch vụ gia công phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: là người quản lý doanh nghiệp; không có tiền án tiền sự; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực gia công hoặc cung ứng lao động ít nhất 03 năm (36 tháng) trở lên trong 05 năm qua trước ngày nộp hồ sơ xin cấp giấy phép.

- Doanh nghiệp đã thanh toán khoản tiền gửi 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp lệ tại Việt Nam.

So với Nghị định số 55/2013 / ND-CP (Nghị định 55), Nghị định mới đã bãi bỏ hai yêu cầu đối với một doanh nghiệp được cấp giấy phép: yêu cầu về vốn pháp định (2 tỷ đồng) và yêu cầu về địa điểm văn phòng doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Thứ hai, thời hạn của giấy phép cho dịch vụ gia công.

Nghị định 29 đã sửa đổi thời hạn của giấy phép cho dịch vụ gia công, đặc biệt:

- Kéo dài thời hạn của giấy phép lên tối đa 60 tháng, thay vì 36 tháng theo Nghị định 55.

- Giấy phép cho dịch vụ gia công được gia hạn nhiều lần nhưng thời hạn của mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng (theo Nghị định 55, thời hạn của giấy phép được gia hạn không quá 02 lần, thời hạn của mỗi lần gia hạn không quá 24 tháng) .

- Thời hạn của giấy phép cho dịch vụ gia công được cấp lại không vượt quá thời hạn còn lại của giấy phép được cấp trước đó.

Thứ ba, đơn xin cấp giấy phép dịch vụ gia công.

Đơn xin cấp giấy phép dịch vụ gia công theo Nghị định 29 bao gồm các tài liệu sau:

1. Mẫu đơn xin cấp giấy phép dịch vụ gia công do doanh nghiệp thực hiện sử dụng Mẫu số 02 được cung cấp trong Phụ lục II kèm theo;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;

3. Sơ yếu lý lịch của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng Mẫu số 04 được cung cấp trong Phụ lục II kèm theo;

4. Hồ sơ hình sự số 01 của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, được ban hành theo Luật về hồ sơ tội phạm. Nếu người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp là người nước ngoài không thể nộp đơn xin tiền án tiền sự ở Việt Nam, hồ sơ tội phạm số 01 sẽ được thay thế bằng hồ sơ tội phạm hoặc tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp và xác nhận rằng họ không phạm tội hay phải đối mặt khởi tố hình sự.

Các tài liệu nêu trên sẽ được ban hành trong vòng 06 tháng trước ngày nộp đơn.

5. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Nghị định này, có thể là:

  • Bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Bản sao có xác thực của quyết định bổ nhiệm (đối với nhân viên được chỉ định) hoặc thông báo kết quả bỏ phiếu (đối với nhân viên được bỏ phiếu) của đại diện pháp lý của doanh nghiệp.

Nếu các tài liệu quy định tại Điểm a và b của Khoản này được làm bằng tiếng nước ngoài, chúng phải được dịch sang tiếng Việt.

6. Giấy chứng nhận thanh toán tiền gửi được thực hiện bằng Mẫu số 05 được cung cấp trong Phụ lục II kèm theo.

Hồ sơ hình sự và tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc của đại diện pháp lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia công lao động được quy định rõ ràng và cụ thể hơn trong Nghị định 29. Nghị định cũng ban hành một hình thức chứng nhận tiền gửi dịch vụ gia công lao động.

Thứ tư, danh sách các công việc thuê ngoài cho phép.

Nghị định mới đã bổ sung 03 công việc vào danh sách các công việc thuê ngoài được phép:

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và dịch vụ trên tàu.

- Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo trì và dịch vụ trên các giàn khoan dầu khí.

- Điều khiển máy bay, dịch vụ máy bay / Bảo dưỡng, sửa chữa máy bay và thiết bị máy bay / Điều độ và khai thác chuyến bay / Theo dõi chuyến bay.

Thứ năm, các trường hợp gia công không được phép.

Nghị định 29 đã sửa đổi các trường hợp không được phép thuê ngoài như sau:

- Bên thuê hoặc bên thuê gia công có liên quan đến tranh chấp lao động, giải quyết đình công hoặc thay thế nhân viên thuê ngoài đang thực hiện quyền đình công hoặc giải quyết tranh chấp lao động.

- Người đăng việc không tham gia vào thỏa thuận với bên thuê ngoài về trách nhiệm trả tiền tai nạn lao động hoặc bồi thường bệnh tật cho nhân viên thuê ngoài.

- Không có sự chấp thuận được thực hiện bởi các nhân viên thuê ngoài.

- ông nhân viên bị sa thải do tái cấu trúc, thay đổi công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế được thay thế.

Bình luận: